Deelnemen aan het Teach for Belgium programma

Tijdens het tweejarig programma wordt elke deelnemer ondersteund door een tutor met onderwijservaring in grootstedelijke context, die inspeelt op concrete noden van de startende leerkracht op pedagogisch, didactisch en sociaal-emotioneel vlak. De tutor woont maandelijks lessen bij, geeft advies en beantwoordt vragen van de deelnemer. Daarnaast volgt elke deelnemer minstens 12 dagen vorming, waarin goede praktijken verder gedeeld worden en het (professioneel) handelen verder ontwikkeld wordt.

Meer informatie over het programma

Een engagementsverklaring wordt afgesloten tussen de deelnemer en Teach for Belgium tussen januari en eind mei, afhankelijk van het selectieproces. De eigenlijke arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen de deelnemer en de partnerschool. Teach for Belgium stelt alles in het werk om een lesopdracht te regelen voor elke deelnemer vóór de start van het nieuwe schooljaar. Het eerste loon wordt dan uitbetaald aan het einde van de eerste werkmaand (eind september).

Nee, er is geen garantie. Leerkrachten met een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/) hebben altijd voorrang in de aanwerving op scholen. Desalniettemin heerst er een groot lerarentekort voor STEM, Frans en Nederlands in secundaire scholen en in lagere scholen in het algemeen waar Teach for Belgium actief is. In de laatste schooljaren hebben alle deelnemers dan ook een plek op een school gevonden.

Teach for Belgium streeft ernaar om alle deelnemers een voltijdse* lesopdracht te bezorgen, om zo ook de impact van de deelnemer op de leerlingen te vergroten. De voorrang zal daarom tijdens de selectieprocedure ook steeds gaan naar de kandidaten die bereid zijn om voltijds aan de slag te gaan in de partnerscholen. Als kandidaten om bepaalde redenen toch niet voltijds kunnen werken, wordt dit besproken met het team van Teach for Belgium.

Onze collega’s verantwoordelijk voor de plaatsing leggen de contacten met de scholen. Op basis van de voorgestelde CV’s worden deelnemers uitgenodigd door de directies voor een gesprek en al dan niet aangeworven door de school. De deelnemer ondertekent zijn of haar arbeidsovereenkomst met de organiserende instantie van zijn of haar school. Teach for Belgium fungeert als een schakel tussen de scholen en de beschikbare kandidaten om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van beide partijen te voldoen.

*Het lagereschooltraject is hier de uitzondering, waar je als deelnemer in het eerste jaar halftijds lesgeeft in combinatie met een halftijdse lerarenopleiding. In het tweede jaar sta je evenwel voltijds voor de klas. Lees meer over het lagereschooltraject hier.

Zoals elke andere leerkracht worden de deelnemers aan het Teach for Belgium-programma betaald door de Federatie Wallonië-Brussel of de Vlaamse Gemeenschap, afhankelijk van de plaats waar ze werken. Ze worden dus betaald volgens de geldende loonschalen, afhankelijk van diploma, ervaring, gezinssituatie, de lesopdracht (onderwijsvorm en graden), … .   In de Vlaamse Gemeenschap kan je tot 10 jaar anciënniteit meenemen uit de privésector of als zelfstandige (voor bepaalde vakken) en is er een lerarenbonus. 

Tijdens de selectieprocedure kan je al je vragen over verloning aan één van onze medewerkers stellen. Je krijgt dan eveneens een document met meer informatie.  

De engagementsverklaring tussen Teach for Belgium en de deelnemer is een morele overeenkomst en deelnemers kunnen dan ook juridisch niet worden verplicht de 2 jaren van het programma te volbrengen. Toch is Teach for Belgium specifiek op zoek naar kandidaten die zich voor de volledige periode van twee jaar willen inzetten met het oog op een zo groot mogelijke impact. Het belang van de leerlingen staat hierin centraal. Als een deelnemer afhaakt in de loop van het schooljaar, is het immers zeer moeilijk voor directies om een vervanger te vinden. Daarom moedigen we deelnemers aan goed na te denken over hun engagement alvorens hun deelname aan het programma te bevestigen.

Teach for Belgium sluit een engagementsverklaring af met deelnemers. Hierin verbindt de organisatie zich ertoe om de deelnemer te vormen, te ondersteunen en alles in het werk te stellen om hem of haar gedurende 2 jaar in een school te plaatsen.

De deelnemer die door de organisatie wordt ondersteund, verbindt zich ertoe de voorbereidingsfase, initiële en voortgezette vorming te volgen, zich te laten begeleiden, actief lid te zijn van de Teach for Belgium-gemeenschap en de interne regels van zijn school te respecteren.

 

Dit hangt af van het traject waarvoor je kiest én in aanmerking komt. Buiten de aankoop van Teach Like A Champion 3.0, is het secundaireschooltraject volledig gratis voor deelnemers. De werkingskosten (werving, selectie, vorming en ondersteuning, enz.) worden gedragen door subsidies en door giften van andere financiële partners (stichtingen, bedrijven en individuen).  

Aan het lagereschooltraject is specifiek een opleiding aan een Vlaamse Hogeschool verbonden. Die inschrijvingskosten betaalt de deelnemer zelf aan de instelling (via de VDAB kan een tegemoetkoming aangevraagd worden, dit is onder voorbehoud van goedkeuring). Zoals hierboven vermeld werd, is de volledige ondersteuning en training gedurende twee jaar bij Teach for Belgium volledig gratis. Schrijf je vrijblijvend in via dit formulier om meer informatie over de twee trajecten en de inschrijvingskosten te ontvangen of om met een medewerker te spreken. 

Lagere School Traject

Via dit gezamenlijke traject met KdG, kan je dit in 2 jaar halen. Als je start in september 2022 en voor al je vakken slaagt, zal je je diploma dus in juli of september 2024 in handen hebben. Als je wenst te versnellen, kan dit en kan je ten vroegste je diploma in maart 2024 behalen.

Afhankelijk van je vooropleiding, zal je een maximum van 104 studiepunten moeten opnemen gespreid over de 2 jaar. 19 van die max. 104 studiepunten zijn geïntegreerd in het Teach for Belgiumprogramma, waardoor je hier dus voor wordt vrijgesteld’ (NB: vrijstelling na het succesvol afronden van het TfB-programma, initieel schrijf je wel in voor deze studiepunten). Bovendien presteer je nog eens 30 studiepunten op de werkvloer als LIO (Leraar In Opleiding). Je hebt dus maximaal 55 studiepunten aan lesmodules en examens aan KdG. Afhankelijk van jouw vooropleiding kunnen er nog verdere vrijstellingen toegekend worden. Om te zien hoe jouw traject er zou kunnen uitzien, klik hier. 

De vorming en ondersteuning van Teach for Belgium is gratis. De kost van de opleiding aan KDG wordt berekend als volgt: 

  • Basisprijs: €253,60 per jaar. 
  • Max 104 studiepunten: €12,10 per studiepunt 
  • Boeken & studiemateriaal: rond de €500 voor de 2 jaar 

 

Als je het traject in twee jaar afrondt en 104 studiepunten opneemt (en geen herexamens hebt), betaal je dus twee maal de basisprijs (€253.60) plus €1258,40 voor alle studiepunten (het eerste jaar neem je er meer op dan in het tweede jaar). Je betaalt dus ook voor de 19 studiepunten die worden opgenomen in het Teach for Belgium programma, maar wordt hiervoor vrijgesteld als je het TfB-programma volledig afrondt. 

NB: deze prijzen gelden voor academiejaar ’22-’23 en kunnen voor academiejaar ’23-’24 lichtjes stijgen. 

Je komt eventueel in aanmerking voor een vergoeding van een deel van de studiekosten door de VDAB. 

Het Lagere School Traject is een opleidings- en ondersteuningsprogramma van Teach for Belgium en de Karel de Grote Hogeschool. Ze zijn onlosmakend met elkaar verbonden. 

Momenteel nog niet. Voor dit schooljaar focussen we ons opnieuw op provincie Antwerpen, en dit in samenwerking met Karel de Grote Hogeschool. In de toekomst hopen we het programma te kunnen uitbreiden naar Brusselse lagere scholen. 

Vanuit de overheid moet iedereen die begint aan een lerarenopleiding een instaptoets doen. Als je begint aan het flextraject lager onderwijs bij de Karel de Grote Hogeschool, zal je een bewijs moeten kunnen voorleggen dat je deze instaptoets hebt afgelegd. Deze toets is verplicht maar niet bindend. Het doel van de instaptoets is om je startniveau, sterktes en werkpunten in kaart te brengen.  

 

Je wordt getest op je kennis:   

  • Nederlands- 60 min (leesbegrip, luisteren, structuur en taalgebruik)  
  • Frans- 90 min (lezen, luisteren en grammaticale kennis)   
  • Wiskunde- 45 min (gebaseerd op eindtermen lager onderwijs)  
  • Leercompetenties en motivatiekenmerken -15 min   

De test is gratis, online te doen (via www.onderwijskiezer.be) en duurt 3u30m in totaal.   

De test is meestal beschikbaar vanaf half april. Teach for Belgium vraagt je om de instaptoets te doen vóór de start van de zomervorming.   

 

Je hoeft je niet voor te bereiden op de toets, maar je kan altijd je Frans en aspecten van wiskunde en Nederlands opfrissen op voorhand. We raden aan om geen antwoorden op te zoeken terwijl je de test aflegt, omdat je op die manier een realistisch beeld krijgt van je startniveau.   

 

Na het resultaat krijg je advies over hoe je je kennis zelfstandig kan opfrissen. Je kan hiervoor ook bij KdG terecht.   

In je eerste jaar neem je 12 tot 14 lesuren op per week en studeer je halftijds via dagonderwijs. Je vaste dag op de hogeschool is maandag. Je neemt dit jaar het grootste deel van de studiepunten op.  

In je tweede jaar werk je voltijds (24 lesuren) of minstens 80% en neem je de rest van je studiepunten op via afstands- of avondonderwijs.  

Je zal vallen onder barema 300. Onderwijs Vlaanderen zegt op hun website: “Voor het gewoon basisonderwijs geldt er een specifieke regeling die niet van toepassing is voor de andere onderwijsniveaus. Leraren-in-opleiding in het gewoon basisonderwijs krijgen tijdens de periode dat zij de lerarenopleiding volgen een salarisschaal 300 toegekend. Deze salarisschaal ligt hoger dan de salarisschaal die normaal geldt bij een ‘ander bekwaamheidsbewijs’ in deze ambten. Het personeelslid kan van deze hogere salarisschaal genieten voor een periode van maximaal vijf opeenvolgende kalenderjaren. Om de salarisschaal te genieten moet het personeelslid de lerarenopleiding volgen voor het niveau waarin hij les geeft, dus wie les geeft in het lager onderwijs volgt de educatieve bachelor lager onderwijs.”  

Meer informatie hier.   

We maakten alvast een berekening van hoeveel je precies zou verdienen (laatste update: januari 2022). Iemand die ongehuwd is en geen personen ten laste heeft (0 jaar anciënniteit), verdient halftijds:   
Bruto :  +/- 1280,45 euro  
Netto :   +/- 1124,42 euro  

Opgelet, omdat je het eerste jaar van het programma halftijds werkt, zal van het loon geen bedrijfsvoorheffing worden afgehouden. Die uiteindelijke afrekening gebeurt dan door de belastingen. Daarnaast is het ook mogelijk om tot 10 jaar anciënniteit op te nemen voor je ervaring in de privésector of als zelfstandige. Bekijk hier de tabel met de loonschalen en ga op zoek naar barema 300 en het aantal jaar anciënniteit dat je kan meenemen.  

Er zijn ook mogelijkheden om gebruik te maken van de lerarenbonus in combinatie met dit traject. Tijdens de selectieprocedure kan je al je vragen over verloning aan één van onze medewerkers stellen. Je krijgt dan eveneens een document met meer informatie.  

De initiële zomervorming van Teach for Belgium start half juli 2023 en eindigt half augustus 2023. Daarvoor heb je ook een eerste trainingsdag en ga je observeren in een lagere school (juni). Ter voorbereiding vragen we je om Teach like a Champion aan te kopen. Daarnaast krijg je een vrijblijvende pre-reading lijst met interessante boeken. Je wordt ook vrijblijvend uitgenodigd voor community events. Belangrijke data worden ook steeds meegegeven wanneer je de selectieprocedure met succes hebt doorlopen en van ons een aanbod krijgt om te starten in het programma.   

We vragen je om enkele observaties te doen ter voorbereiding van het programma. Deze observaties zijn verplicht en zullen je een beter beeld geven van wat je kan verwachten van het lesgeven en van de doelgroep.   

Selectie van deelnemers

Dit hangt opnieuw af van het traject dat je kiest. Kies je voor het Secundaire School Traject, dan is het net een voordeel, omdat je dan al beschikt over didactische en pedagogische kennis. Dankzij het Teach for Belgium-programma krijgt de (ervaren) deelnemer extra, complementaire praktijkgerichte vorming en ondersteuning die gericht is op het lesgeven in een diverse, grootstedelijke context.  Doorgaans selecteert Teach for Belgium enkel leerkrachten met beperkte werkervaring in secundaire scholen (minder dan 2 jaar), aangezien het programma is afgestemd op startende leerkrachten.

Omdat aan het Lagere School Traject ook een bacheloropleiding aan een Vlaamse Hogeschool verbonden is, kom je niet in aanmerking voor dit traject als je al in bezit bent van een diploma leerkracht lager onderwijs.

Check of je in aanmerking komt voor ons programma via deze link. Als je specifieke vragen hebt gelinkt aan onze toelatingsvoorwaarden, kan je altijd terecht op applynow@teachforbelgium.be. Het selectieteam behandelt elke kandidatuur individueel, met specifieke aandacht voor motivatie en afstemming op de waarden van de organisatie.

Teach for Belgium aanvaardt kandidaturen in functie van het aantal beschikbare plaatsen. Het aantal kandidaten is afhankelijk van de vraag naar leraren voor bepaalde vakken en de financiële middelen waarover de organisatie beschikt. Hoe eerder je je kandidatuur indient, hoe sneller je verzekerd bent van een plaats in het programma. De laatste selectiedag staat begin juni 2023 gepland, maar het is heel goed mogelijk dat er dan niet meer voor alle trajecten/ vakken plekjes beschikbaar zijn.   

Lees dit artikel voor meer informatie over onze selectiedagen. 

Vorming bij Teach for Belgium

De vorming wordt gegeven deels in het Engels, deels in de taal waarin de deelnemer les zal geven, dus in het Frans of Nederlands. Een minstens passieve kennis van het Engels is noodzakelijk.

De vorming loopt doorheen de twee jaar van het programma en wordt als volgt georganiseerd:  

  • Observatie: wanneer je de selectiedag succesvol afrondt en je een aanbod krijgt om deel te nemen aan ons programma, kom je in de volgende fase van het proces terecht. Je krijgt nu ruim de tijd om na te denken over de stap die je gaat zetten en wordt uitgenodigd voor twee bijkomende infosessies om een weloverwogen keuze te maken. Om je te begeleiden in jouw beslissing en je voor te bereiden op de zomertraining worden er verschillende activiteiten aangeboden. Hieronder vallen ook observaties in twee verschillende scholen, waar je een kijkje neemt op de klasvloer en voeling krijgt met de schoolcontext en de leerlingen. Deze observaties vinden plaatsen tussen januari en juni. 
  • Vormingsdag in juni: Er is een eerste trainingsdag voor de nieuwe cohorte op een zaterdag in juni. 
  • Initiële vorming: deze duurt 24 dagen, is verplicht en gedeeltelijk residentieel en vindt plaats tijdens de zomervakantie (half juli – half augustus). 
  • (Enkel voor lagereschooltraject): Start flexopleiding lagere school van KdG eind september, waar ons programma op aansluit en op afgestemd is.  
  • Continue vorming: tijdens de twee jaar van het programma worden ook 6 opleidingsweekends georganiseerd. 

Tijdens de eerste twee weken van de zomeropleiding ligt de focus op pedagogisch-didactische vaardigheden, waarbij we sterk rekening houden met de realiteit van de superdiverse, grootstedelijke context waarin onze partnerscholen zich bevinden. In deze vorming komen verschillende (transversale) vaardigheden aan bod: vakdidactische vaardigheden, de basis van metacognitie, conflicthantering, identiteit en persoonlijke ontwikkeling, communicatie, technieken rond klasmanagement via rollenspel, leiderschap, feedbackcultuur, enz.

Tijdens de twee weken daarna wordt van deelnemers verwacht dat ze ongeveer 30 uur lesgeven in een zomerschool. Tijdens deze lessen worden ze geobserveerd door een tutor en begeleid in hun proces. Zo wordt hun leerproces voortdurend opgevolgd en leren ze hun professioneel handelen te evalueren en bij te sturen doorheen hun lessen. Teach for Belgium organiseert twee zomerscholen, één in Anderlecht en één in Antwerpen.  

Het leiderschapsontwikkelingsprogramma van Teach for Belgium is geen lerarenopleiding. De vorming is een aanvulling op de educatieve bachelor of master of op een alternatieve opleiding die toegang geeft tot een bewijs van pedagogische bekwaamheid, maar is hieraan niet gelijkgesteld. Vanuit de visie en missie van Teach for Belgium zet het programma in op de ondersteuning van startende leraren in een diverse, grootstedelijke context. 

Zo is de samenwerking met Karel De Grote hogeschool ook ontstaan voor het Lagere School Traject. Het programma van Teach for Belgium is complimentair aan de lerarenopleiding. 

Deelnemers krijgen aan het einde van het tweejarig programma een certificaat met een beschrijving van het doorlopen van het programma, als bewijs van de ontwikkelde competenties. We stimuleren de deelnemers van het Secundaire School Traject om, naast het programma, een erkende lerarenopleiding te volgen. Meer dan 82% van de deelnemers heeft dan ook een bewijs van pedagogische bekwaamheid op zak of volgt een lerarenopleiding op het moment dat zij het programma afronden. 

Nee, je kunt kiezen tussen twee verschillende trajecten: het Secundaire School Traject en het Lagere School Traject. Bekijk hier of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

 

De initiële zomervorming van Teach for Belgium start op 17 juli 2022 en eindigt op 17 augustus 2022. Daarvoor heb je ook een eerste trainingsdag die gepland staat in juni. Ter voorbereiding vragen we je om Teach like a Champion aan te kopen. Daarnaast krijg je een vrijblijvende pre-reading lijst met interessante boeken. Je wordt ook vrijblijvend uitgenodigd voor community events. Belangrijke data worden ook steeds meegegeven wanneer je de selectieprocedure met succes hebt doorlopen en van ons een aanbod krijgt om te starten in het programma.  

We vragen je om enkele observaties te doen ter voorbereiding van het programma. Deze observaties zijn verplicht en zullen je een beter beeld geven van wat je kan verwachten van het lesgeven en van de doelgroep.  

We werken samen met verschillende partners uit de onderwijs-, vormings- en consultancysector, zowel voor het inhoudelijk uitstippelen van het programma als voor de ontwikkeling van concrete modules. We zoeken hierbij steeds naar de juiste balans tussen onze interne expertise en deze van onze partners in het ecosysteem. De vormingen en leeractiviteiten binnen het programma worden dan ook deels verzorgd door medewerkers van het Teach for Belgiumteam, allen met een achtergrond in de onderwijssector of in het domein van leren en professionele ontwikkeling, en deels door externe vormingsorganisaties of trainers. De ondersteuning aan deelnemers wordt steeds verzorgd door interne tutoren die deel uitmaken van het Teach for Belgiumteam. Onze tutoren hebben zelf ervaring als leerkracht en genoten een opleiding tot coach of mentor, of zijn hier nog mee bezig.   

Na het programma

Na hun engagement van 2 jaar kiezen deelnemers als alumni via welke loopbaan ze hun impact willen verder zetten, afhankelijk van hun persoonlijke en professionele interesse en vaardigheden. Omdat we onze alumni willen stimuleren om te kiezen voor een job die op lange termijn impact kan hebben op een meer gelijke samenleving, ondersteunen we hen in de volgende domeinen:

  • Lesgeven en schoolleiderschap
  • Beleidsvorming
  • Sociaal ondernemerschap

Deze aangeboden ondersteuning en begeleiding binnen het alumniprogramma geven we vorm samen met onze alumni. Momenteel is meer dan 80% van de alumni actief in het brede onderwijslandschap.

Deelnemers blijven dus ook na het programma bijdragen aan een meer gelijke samenleving, binnen of buiten de schoolmuren, dankzij ervaringen en competenties die ze verwerven doorheen het programma.

Teach for Belgium als organisatie

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt inderdaad dat we moeten inzetten op ervaren leerkrachten om gelijke kansen te bevorderen. In de realiteit zien we echter dat ervaren leerkrachten vaak niet in de scholen en/of klassen staan die hen het meest nodig hebben. Bovendien is er een groot algemeen lerarentekort en haken veel leerkrachten af in hun eerste lesjaren. Daarom hebben veel leerlingen uiteindelijk geen leerkracht.

We hebben nood aan nóg meer talent in het onderwijs om het lerarentekort weg te werken en aan nieuwe ideeën om meer gelijke kansen te creëren. Daarom zet Teach for Belgium sterk in op het aantrekken van mensen die net hun motivatie vinden in het bestrijden van de huidige ongelijkheden.

Met ons vormings- en ondersteuningsprogramma hopen we een antwoord te bieden op het tekort aan leerkrachten voor bepaalde knelpuntvakken, maar ook om specifieke vorming en intensieve ondersteuning te bieden aan startende leerkrachten, waarin de aanpak van onderwijsongelijkheden centraal staat.

We zijn blij dat meer dan 80% van de leerkrachten die het programma afrondden, nog steeds actief is in de onderwijssector.

Teach for Belgium is een vzw opgericht door sociale ondernemers die antwoorden wilden bieden op uitdagingen in ons onderwijs. De werking van de vzw wordt geleid door een enthousiast team dat zich elke dag inzet voor het wegwerken van onderwijsongelijkheden.

Teach for Belgium is onafhankelijk van elke politieke of filosofische beweging en wordt op een volledig autonome manier beheerd, in samenwerking met vele vrijwilligers. De organisatie werkt samen met actoren uit de publieke sector, met verschillende partnerorganisaties die dezelfde doelen nastreven, en ook private partners steunen Teach for Belgium op verschillende manieren.

Bij Teach for Belgium zijn we ervan overtuigd dat het aantrekken, opleiden en ondersteunen van leerkrachten en het bestrijden van onderwijsongelijkheid de verantwoordelijkheid is van de overheid, dus de publieke sector. We worden echter geconfronteerd met ingrijpende maatschappelijke veranderingen die het zeer moeilijk maken voor die publieke sector om die rol volledig te vervullen. Geven we dan maar een generatie leerlingen op in afwachting van hervormingen of accepteren we dat er een dringende behoefte is en trachten we alternatieve oplossingen uit andere sectoren aan te boren?

Scholen werken al met veel andere organisaties samen, Teach for Belgium is één van die mogelijke partners. Tenslotte dient ook te worden benadrukt dat de scholen zelf de beslissing nemen om onze deelnemers al dan niet in dienst te nemen en dat het de Vlaamse of Franstalige Gemeenschap is die hun salaris volgens de geldende regels uitkeren, zoals elke andere leerkracht.

Dit gezegd zijnde, het operationeel team van Teach for Belgium wordt gefinancierd door filantropische stichtingen, bedrijven en individuele financiële partners via donaties (en dus niet via sponsoring). De financiële partners krijgen enkel de verslagen over onze resultaten en evolutie. Ze hebben dus geen invloed op de dagelijkse activiteiten die door het team uitgewerkt worden.